Nazwiska widok główny

WOLNOWSKI

Nazwisko Wolnowski to przypuszczalnie nazwa odmiejscowa, której podstawę mogła stanowić nazwa Wolna (powiat augustowski, nowogródzki, aleksandrowski), Wolne (powiat nieszawski, bohoduchowski), zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, s. 856, lub tym podobna, zawierająca człon Woln-.

WOLSKI

Nazwisko pochodzi od bardzo popularnej nazwy miejscowej Wola „łacińskie libera villa, libertas, nazwa nadawana wsiom rolniczym, pojawiającym się już w połowie XIII wieku i stanowiącym w stosunku do innych odrębną kategorię osad, ze względu na ludność używaną do zasiedlania takowych i nadawane jej swobody”, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, s. 774. Można je także wywodzić od imion złożonych typu Wolimir albo od czasownika woleć czy rzeczownika wola. Nazwę osobową Wolski odnotowano na terenie Polski już w 1381 roku, zob. K.

WOŁK

Nazwisko pochodzi od nazwy osobowej Wołk, ta od kresowego określenia wilka, oznaczającego, m.in.: 1. zwierzę drapieżne z rodziny psów, 2. przenośnie nie wywołuj wilka z lasu = nie budź licha, kiedy śpi, 3. w liczbie mnogiej wilki = skóra wilka, futro wilcze, wilczura, 4. wilki i gąski = zabawa dzieci, 5. obrzęd kolędowy, 6. sztywność karku i w krzyżu od zaziębienia, 7. choroba końska, 8. dyba do skuwania rąk i nóg, 9. punkt podejrzany, nieczysty, pułapka, kruczek, 10. sęk smolny w belce lub desce, 11. parobek nie wkupiony do chłopów robotników, 12. młody wyzwolony parobek, 13.

WOŁODKIEWICZ

Nazwisko można wywodzić od staropolskich imion złożonych typu Włodzisław, Włodzimir, Władysław w skład których wchodziła cząstka włod- zaczerpnięta z włodać, dziś władać ‘sprawować władzę, być właścicielem czegoś’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 689.  

WOPPAIN

Nazwisko od pruskiej nazwy osobowej *Wōpainē, utworzonej sufiksem -ain- od rdzenia Wōp-, por. Wope, Wopine, Wopole, R. Trautmann, Die altpreußischen Personennamen, 2. Umveränderte Auflage, Göttingen 1974 s. 121.

WORAŃSKI

Nazwisko utworzone formantem -ski od nazwy miejscowej na Warmii – Worany, J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927 s. 174, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIII s. 939. Por. też Worein, Woreinski.

WOREIN

Nazwisko proste, równe nazwie miejscowej Worein, dziś Wyrandy, w byłym powiecie olsztyńskim, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIV s. 20. Być może od pruskiej nazwy osobowej *Wōrainē lub *Warainē, por. Wariko, Warpote, R. Trautmann, Die altpreußischen Personennamen, 2. Umveränderte Auflage, Göttingen 1974 s. 116. Por. Woreinski.

Strony