Nazwiska widok główny

ZEMBRZUSKI

Nazwisko[1] utworzone formantem -ski od nazwy miejscowej Zembrzus w byłym powiecie przasnyskim, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIV s. 570. Por. też Zembrze w byłym powiecie brodnickim, Zembry w byłym powiecie łukowskim, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIV s. 570.

ZEMCZAK

Nazwisko Zemczak uznaje się za formę pochodną od rzeczownika ziemia, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 740. Kiedyś ten rzeczownik miał takie same znaczenia jak dziś, czyli: 1. kula ziemska, glob, 2. świat doczesny, 3. stały ląd, kontynent, 4. powierzchnia ziemi, grunt, podłoga, 5. grunt, rola, pole, gleba, niwa, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 498.

ZEMŁA

Nazwisko Zemła ma dwie możliwe podstawy, (z których druga została zbudowana na kanwie pierwszej): 1. zemleć, czyli: a) mieląc zetrzeć, b) zetrzeć się, 2. zemła – ‘bułka’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 442. Nazwa osobowa mogła być pierwotnie przezwiskiem młynarza lub piekarza. Może pochodzić także od nazwy miejscowej Zemły (ta od zemleć) - Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s.

ZENOWICZ

Nazwisko utworzono przyrostkiem patronimicznym –owicz od skróconej formy imienia pochodzenia greckiego Zēnōn, to od nazwy boga Zeús, imienia zaczęto używać w Polsce od XIV wieku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 737. Zena to także jedna z dawniej używanych postaci wyrazu żona, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 443. Por. także nazwę miejscową Zenowicze z byłego powiatu wołkowyskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 572.

ZĘBALA

Forma Zębala została odnotowana już w 1388 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 730. Pochodzi od rzeczownika ząb i prawdopodobnie pierwotnie była określeniem przezwiskowym, nawiązującym do wyglądu zewnętrznego.

ZGARDA

Podstawę nazwiska Zgarda stanowi czasownik zgardzić. Oznaczał on ‘wzgardzić, gardzić, pogardzać czym’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 468.

ZGLIŃSKI

Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowej Zgliniec „wieś gospodarska w powiecie kościańskim, ma urząd okręgowy i stanu cywilnego w Krzywiniu, tamże pocztę, a stację kolei żelaznej w Starym Bojanowie na linii Poznań-Wrocław”. Por. też Zglińce „wieś, powiat dubieński, gmina i parafia Dubno”, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 580. Por. także zglinić = zwalać, powalać gliną, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s.  472. Nazwę osobową Zgliński odnotowano na terenie Polski już w 1440 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 738).

ZGRZĘBSKI

Nazwisko Zgrzębski pochodzi ma dwie potencjalne podstawy etymologiczne: I. zgrzebać, czyli: 1. grzebiąc zgarnąć do kupy, 2. grzebiąc zdjąć, ściągnąć,II. zgrzębie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 738, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. VIII, s. 485.

ZIEBART

Nazwisko ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: 1. niemiecką nazwę osobową Zibbe, 2.  gwarowe cyba ‘koza’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K, Kraków 2001, s. 103).

ZIEBARTH

Nazwisko Ziebarth jest formą pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Siebert(h), zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 743. Geneza wspomianej nazwy przedstawia się następująco: pochodzi od staroniemieckiego sigu-beraht ‘zwycięstwo’ + ‘jasny, lśniący, promieniujący’, zob. H. Naumann, Familiennamenbuch, Leipzig 1987, s. 274.

ZIEJA

Podstawę nazwiska stanowi czasownik ziajać, czyli: 1. oddychać z trudem otwartymi ustami, dyszeć, tchnąć, zipać, 2. wpatrywać się w co bardzo, gapić, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 491. Por. także nazwę miejscową Ziajki, odnotowaną na terenie byłego powiatu chrzanowskiego i Ziejka z byłego powiatu gostyńskiego, . Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t. XIV s. 587, 590.

ZIELENIEWSKI

Nazwisko Zieleniewski to forma odmiejscowa, której podstawę mogła stanowić nazwa Zieleniew, odnotowana na terenie byłego powiatu łęczyckiego i włocławskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 592 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/592 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 783) wymienia kilka rodzin noszących to nazwisko: Zieleniewski vel Zieleniecki herbu Dołęga, 1590 r., woj. łęczyckie, pow.

Strony