ABLEWSKI

Nazwisko można wywodzić od imienia Abel, imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego hèbèl ‘dech, tchnienie, nicość’ lub akadyjskiego aplu ‘synu’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 100), także używany w Niemczech skrót imienia Albrecht. Jego podstawę mogła też stanowić forma habel ‘cielę odsadzone od krowy’, pochodząca z łacińskiego abellus ‘jagnię’ (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 1). Por. też nazwę miejscową Abele, odnotowaną na terenie byłego powiatu nowoaleksandrowskiego (zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 20).