ABRAHAMOWSKI

Nazwisko utworzone formantem -ski od nazwy miejscowej Abramów w byłym powiecie zamojskim, por. też Abramowice w byłym powiecie lubelskim, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. I s. 20. Ewentualnie utworzone przyrostkiem -owski od biblijnego imienia pochodzenia hebrajskiego Abraham, tłumaczonego jako ‘ojciec mnóstwa, wyniosły ojciec’, zob. M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994 s. 175, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 7 suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, red. A. Cieślikowa, Kraków 2002 s. 7 lub utworzone przyrostkiem -ski od formy patronimicznej Abrahamów.