CHWIROT

Nazwisko Chwirot wywodzi się od czasownika chwirać, czyli ‘chwiać się’, por. też chwir ‘naśladujący ruch płomienia świecy’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 90, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 309.