CIUCHAJ

Nazwisko Ciuchaj uznaje się za formę pochodną od staropolskiego czuch/cuch ‘zapach’ lub czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, por. też gwarowe czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 117. Mnie jednak bardziej prawdopodobną podstawą nazwiska wydaje się czasownik ciuchać, czyli ‘łazić’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 841.