GRUBIZNY

Nazwisko Grubizny uznaje się za formę pochodną od przymiotnika gruby, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 271; prawdopodobną podstawą nazwiska wydaje się także rzeczownik grubizna, który oznaczał: 1. mięso wieprzowe, 2. słoninę, 3. płótno domowe, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 917. Nazwa osobowa mogła pierwotnie nawiązywać do prowadzonej przez kogoś działalności, np. wytwarzania płótna.