KOCHNOWICZ

Nazwisko Kochnowicz, odnotowano wcześnie – już w 1676 r. – ma ono kilka możliwych podstaw etymologicznych, tzn. I. Koch, hipokorystykum imienia Kochan, Konrad, zob. M. Czaplicka-Niedbalska, Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II połowy XV wieku do I połowy XVIII wieku, Bydgoszcz 1996 s. 187, B. Mossakowska, Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego, Gdańsk 1993 s. 55 lub Konstantyn, zob. S. Rospond, Słownik nazwisk śląskich, cz. 2 s. 331; II. średnio-wysoko-niemiecki apelatywu Koch ‘kucharz’, por. średnio-dolno-niemieckie kok, zob. A. Lübben, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, Darmstadt 1980 s. 181, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 5 Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Kraków 1997 s. 136, a także ‘właściciel garkuchni, oberżysta, szynkarz’, ‘osoba pilnująca kuchni, piwniczny’, zob. K. Linnartz, Unsere Familiennamen, I. Zehntausend Berufsnamen in ABC erklärt, Bonn 1958 s. 122; III. apelatywu kochać, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, Kraków 1991 s. 153, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K Kraków 1999 s. 420; IV. nazwę miejscową Koch w byłym powiecie łaskim, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. IV s. 223. Koch A. Boniecki, Herbarz polski t. X s. 268.