KOMAISZKO

Komaiszko można wywodzić od prasłowiańskiego *komiti ‘ściskać, zbijać, wyciskać’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 429. Potencjalną podstawę stanowi też rzeczownik kom: 1. bryłka, grudka, 2. potrawa postna z kartofli albo z grochu, utartego z makiem, zob. Słownik języka polskiego, tzw. warszawski, t. II, s. 415.