MAKOWSKI

Nazwisko utworzono przyrostkiem –ski od nazwy miejscowej Maków lub Makowo, liczne miejscowości na terenie całej Polski, zob. Słownik Geograficzny..., t.  V s. 928-931, t. XV cz. 2, s. 292-293. Nazwisko można też wywodzić od rzeczownika mak albo imion: Maksym, Makary (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, Ossolineum 1991, s. 181). Można też doszukiwać się niemieckich korzeni nazwy i wywodzić ją od nazwy osobowej Macke, pochodzącej od któregoś z imion dwuczłonowych typu Marquard, Markolf itp. (zob. R. Zoder, Familiennamen in Ostfalen, t. II, Hildesheim 1968). Choć jest to bardzo mało prawdopodobne. Nazwę osobową Makowski odnotowuje już Słownik staropolskich nazw osobowych, zob. t.  III s. 368. Nazwę osobową Makowski odnotowano na terenie Polski w 1394 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 426.