NALBERT

Formy Nalbert, Nolbert i Nolber uznaje się za pochodne od imienia Albert, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 136. Albert wywodzi się ze staro-wysoko-niemieckiego Athalbracht (M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, s. 176). Jego pierwotne znaczenie łączy się ze staro-wysoko-niemieckim adal ‘szlachetny’ oraz beraht ‘błyszczący, promieniejący, jasny’, dlatego można to tłumaczyć jako  ‘promieniejący szlachetnością’ (J. Bubak, Księga naszych imion), ‘jaśniejący szlachectwem’ (S. Rospond, Mówią nazwy, s. 164) lub ‘mąż sławny szlachetnością, doskonałością’  (H. Fros, F. Sowa, Twoje imię…, s.39).