PAUCIO

Nazwisko można uznać za wariant nazwy osobowej Pawcio, pochodzącej od imienia Paweł. Jego podstawę stanowi łaciński przymiotnik paulus ‘mały, niski’ (zob. m.in. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 229). Mniej prawdopodobne – co nie oznacza, że niemożliwe – wydaje się pochodzenie nazwiska od ukraińskiego павук, czyli ‘pająk’.