SCHILF

Schilf to nazwa osobowa, która pierwotnie odnosiła się do miejsca zamieszkania - zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 582, Schilf to niemieckie określenie trzciny, więc antroponim odnosił się do zamieszkiwania w jej pobliżu, przypuszczalnie w okolicy jakiegoś akwenu.