SUŁAWKO

Nazwisko Suławko pochodzi od nazwy osobowej Suława. Jej podstswę stanowią imiona złożone typu Sulisław, Sulimir, pochodzące od prasłowiańskiego *suliti ‘obiecywać’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 506, Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 295.