WITKOWSKI

Nazwę osobową Witkowski odnotowano wcześnie – już w 1387 roku, uznaje się ją za pochodną od nazw miejscowych typu Witkowice, Witków, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 688. O miejscowościach o nazwie Witkowice zob. tu: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/667 a Witków tu: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/666 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 677) odnotowuje m.in.: Witkowskich vel Korzbok herbu Korzbok, vel Barath herbu Nowina, vel Jaroskowski herbu Poraj, vel Pilik herbu Sas, vel Witowski herbu Sternberg.