ZDROJEWSKI

To nazwisko można wywodzić od rzeczownika zdrój lub nazwy miejscowości Zdrój (m. in. były powiat pleszewski i lęborski). Por. też Zdroja (powiat sokólski), Zdroje (b. powiat nowomiński, koniński, rypiński, mławski, białostocki, bukowski, wągrowiecki, szremski, gnieźnieński, wyrzyski, szamotulski), kartuski, świecki, brodnicki). Podstawę nazwiska mogła też stanowić nazwa miejscowa Zdrojewo - wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego (t. XIV, s. 544) taka miejscowość istniała w powiecie piskim. Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (opr. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, t. II, Białystok 1998, s. 197) wymienia następującą osobę: Mikołay Baykowicz Zdroiewskiy 1528. B. Mossakowska (Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego, Gdańsk 1993, s. 111) uznaje to nazwisko za utworzone formantem -ewski od nazwy miejscowej Zdrojek, Zdrojki w byłym powiecie ostródzkim. Przytacza następujący wypis: Jacobus Zdoroiewski 1611. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych (t. X s. 464) odnotowuje 3825 osób o tym nazwisku. Najczęściej występowało ono w dawnym województwie gdańskim (655) i warszawskim (331).